Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan NAV tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester. På bakgrunn av en behovs- eller arbeidsevnevurdering, kan NAV gi tilbud om tiltak dersom dette er nødvendig og hensiktsmessig for å hjelpe brukeren til å komme i arbeid. Dette arbeidet er det Arba er spesialisert på.


«Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» (APS)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger å styrke mulighetene dine for å komme i arbeid, og som har behov for å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Som jobbsøker, får du tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging med mål om å skaffe eller beholde arbeid.

«Kvalifisering» (KiA)

Målet med tiltaket er å gi deg som deltar høyere reell og formell kompetanse, for å bedre mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Herunder ordningen om fagbrev (grafisk førtrykk og barne- og ungdomsarbeiderfag). Kvalifisering retter seg mot deg som har fått arbeidsevnen din nedsatt  og som har behov for tilrettelagt opplæring og arbeidstrening.

«Migranorsk» Språkopplæring for minoritet språklige

Migranorsk er et interaktivt språkopplæringsprogram for deg med fremmespråklig bakgrunn som har behov for å utvikle arbeidsrelaterte norskkunnskaper for å styrke  muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Norskopplæringen vil ha fokus på arbeidsnorsk og du vil kunne kombinere opplæringen sammen med arbeidstrening. 

«Funksjonsvurdering»

Arba Inkludering tilbyr arbeidsgivere og arbeidstakere i IA-bedrifter en funksjonsvurdering. Hensikten med tiltaket er å finne en god løsning og se muligheter både for arbeidstaker og arbeidsgiver på arbeidsplassen. I enkelte tilfeller er nødvendig å endre arbeidsforholdene for den enkelte og vi bistår i prosessen med å kartlegge hvilke muligheter som finnes. Ofte har arbeidstaker redusert fysisk og psykisk helse som medfører at innværende stilling ikke er forenlig med helsesituasjonen. Veileder ved Arba Inkludering bistår med å se om det er andre arbeidsoppgaver som kan være mer forenlig med helsesituasjonen for arbeidstaker for en kort eller langvarig periode. Målet er å forhindre fravær på arbeidsplassen og øke nærværsprosenten slik at arbeidstaker blir i arbeid.

Veileder hos Arba Inkludering kartlegger hvilke tilrettelegginger den enkelte har behov for, enten i form av redusert stillingsprosent, tilrettelagte arbeidsoppgaver og oppmøte. Kartleggingen av arbeidsevnen og funksjonsevnene kan utføres på arbeidsplassen, eller ved behov i andre bedrifter som har en samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv.

Ung i jobb

Ungdom utgjør en betydelig gruppe av de som trenger behov for bistand på veien inn i eller tilbake til arbeidslivet eller utdanning.  Arba har et eget team de kaller Ung i Jobb. Deres mandat er å utvikle og drive et tilbud rettet mot ungdom som trenger oppfølging og veiledning mot arbeid og utdanning.  Teamet har som hovedoppgave å følge opp ungdommer i tiltak fra NAV, i tillegg til at de bistår ungdommer som kommer til dropp-inn samtale for hjelp. Teamet bidrar til at unge jobbsøkere får praksisplass med mål om lønnet jobb. Overordnet mål er å bidra til at ungdommene ikke blir marginalisert og ekskludert fra arbeidslivet på sikt.

Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE)

Arba Inkludering tilbyr i samarbeid med Solbergtoppen rehabilitering, enhet ved Spesialistsykehuset for epilepsi et yrkesrettet tiltaksløp på 12 uker for personer med aktiv eller passiv epilepsi fra hele landet.  Dette gjør den yrkesrettede rehabiliteringen spesialtilpasset for mennesker med epilepsi.

Tiltaksløpet er på 12 uker med temaer innen karriereveileding, CV, søknad, intervjutrening, hvordan finne ledige stillinger og arbeidspraksis. Det er et poeng at dette foregår i trygge omgivelser for deltaker. Hensikten med tilbudet er å avklare arbeidsevne for personer med epilepsi. Målet er å bidra til inkludering i arbeidslivet, arbeidsrettet tiltak eller aktiviteter i hverdagen. Personene bor på Solbergtoppen og tar offentlig transport til temadager og praksissteder. I perioden er det tett dialog mellom Solbergtoppen rehabilitering og veileder ved Arba Inkludering . I den yrkesrettede rehabiliteringen får den enkelte personen et individuelt tilpasset løp og  avklart sin arbeidsevne og arbeidskapasitet under praksisperioden.  Målet er å inkludere deltakerne i arbeidslivet, arbeidsrettede tiltak eller aktiviteter i hverdagen.

Blå bestillinger

Målgruppen til blå bestillinger er minoritetsspråklige som har behov for bistand til å få arbeidstrening som kan lede mot lønnet arbeid. Dette kan være å utarbeide en CV, skrive søknad, trene på intervju, eller tilrettelegge arbeidstrening som kan lede mot lønnet arbeid.

Arbeidsrettede tiltak for flyktninger

Arba Inkludering har et samarbeid med Asker og Bærum kommune knyttet til Arbeidsrettede tiltak for flyktninger. Tiltaket er tilbud til de flyktninger i kommunene – både til de som etter en avklaringsperiode viser seg å stå nært arbeidslivet og/eller utdanning, og til de som står lenger unna arbeidslivet og/eller hvor utdanning ikke vurderes hensiktsmessig. Tiltaket tilpasses individuelt til den enkelte flyktning i nært samarbeid med kommunene og i samordning med kommunenes øvrige tilbud til flyktninger.

Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Arba Inkludering bistår med jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige som har behov for bistand til å få arbeidstrening som kan lede mot lønnet arbeid. Temaene i jobbsøkerkursene inneholder arbeidslivskunnskap, jobbsøkerprosess, CV, søknad og arbeidsgivers forventninger til ansatte.
Arba formidling logo

Arba formidling:

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
Epost: firmapost@arba.no

Arba inkludering:

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
E-post: firmapost@arba.no

Følg Arba inkludering:

Facebook ikon Linked in ikon
Arbeid og inkludering
Ringer i vannet
equass
Utviklet av Imaker as