Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan NAV tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester. På bakgrunn av en behovs- eller arbeidsevnevurdering, kan NAV gi tilbud om tiltak dersom dette er nødvendig og hensiktsmessig for å hjelpe brukeren til å komme i arbeid. Dette arbeidet er det Arba er spesialisert på.


«Arbeidsforberedende trening» (AFT)

AFT er et arbeidsrettet tilbud for å styrke mulighetene for å komme i arbeid

Målgruppen er personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt samt personer med særlige usikre yrkesmessige forutsetninger med behov for tett og bred oppfølging.

Vi tilbyr ressurskartlegging, karriereveiledning og praksis innenfor arbeidsfelt som er interessante for deltakere. Tiltaket har en varighet på inntil 12 måneder.

AFT er et tilbud for deg som ønsker ny jobb og karriere. Tilbudet er utviklet for voksne, ungdom og minoritetsspråklige som ønsker å komme i jobb. Tilbudet er individuelt tilrettelagt. Det innebærer at fokus skal være på de områdene du har behov for å få styrket.

Arba Inkludering tilbyr kartlegging, karriereveiledning og jobbaktivitet med mål om arbeid.

Kartlegging: Jobbsøker tilbys individuelle veiledningssamtaler. Kartleggingen innebærer refleksjoner over livssituasjonen, styrker, egenskaper og veien videre. Samtalene skal oppsummeres i en CV.

Karriereveiledning: Veiledningen gis med tanke på å velge et yrke. Jobbsøker setter selv opp hva som er viktig i et framtidig arbeidsforhold og hvilke arbeidsoppgaver som ønskes. Vi benytter anerkjente karriereverktøyet WIE og Vip24, som tar deg med på en reise i yrkesmuligheter. Både WIE og Vip24 munner ut i en jobbprofil som kan benyttes i det videre arbeidet med jobbsøking. Jobpics er et billedbasert karriereveiledningsverktøy som også kan benyttes.

Jobbaktivitet: Er smaksprøver og praksis. Dette kan tilbys i samarbeid med det lokale næringsliv, etter den enkelte jobbsøkers ønske. Jobbsøker kan selv velge bransje og gjerne arbeidsgiver. Vår erfaring er at etter en lang periode ute av arbeidslivet, blir det viktig å komme inn på arbeidsmarkedet igjen, etablere seg på nytt, få en god relasjon til arbeidsgiver som kan gi gode referanser ved et nytt jobbskifte.

For jobbsøkere med behov for en forsiktig start, kan Arba tilby praksis innen: Grafisk, kantine, butikk, sykkelavdeling, barnehage, montering eller produksjon. Det kan gis tilbud om individuelt tilrettelagte oppgaver etter bestilling fra NAV og jobbsøker. Det er en forutsetning at du kan møte 30% med en rask opptrapping til 50% arbeidstid.

Jobbsøk: Det lages en god CV og jobbsøknad og vi trener på jobbintervju. Sammen med din jobbveileder legger du en strategi for hvordan din kompetanse kan markedsføres.

Språkpraksis: Arba Inkludering tilbyr språkopplæring som en del av arbeidstrening og praksis. Mulighetene på arbeidsmarkedet øker med god norskkompetanse. Norskopplæringen er arbeidsrettet. Det utvikles språkmapper for hver deltakers arbeidssted, som tar utgangspunkt i den enkeltes arbeidsoppgaver og de ferdigheter man trenger for å gjøre jobben.

«Kvalifisering» (KiA)

Målet med tiltaket er å gi deg som deltar høyere reell og formell kompetanse, for å bedre mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Herunder ordningen om fagbrev (grafisk førtrykk og barne- og ungdomsarbeiderfag). Kvalifisering retter seg mot deg som har fått arbeidsevnen din nedsatt og som har behov for tilrettelagt opplæring og arbeidstrening.

«Migranorsk» Språkopplæring for minoritet språklige

Migranorsk er et interaktivt språkopplæringsprogram for deg med fremmespråklig bakgrunn som har behov for å utvikle arbeidsrelaterte norskkunnskaper for å styrke muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Norskopplæringen vil ha fokus på arbeidsnorsk og du vil kunne kombinere opplæringen sammen med arbeidstrening. 

«Funksjonsvurdering»

Arba har erfaring fra å tilrettelegge og kartlegge arbeidssituasjon for arbeidstakere som har blitt sykmeldte eller som mottar arbeidsavklaringspenger.

Arba tilbyr arbeidsgivere og arbeidstakere i IA-bedrifter en funksjonsvurdering. Hensikten med tiltaket er å finne en god løsning og se muligheter både for arbeidstaker og arbeidsgiver på arbeidsplassen.
For IA-bedrifter gis bistand med tilrettelegging i arbeidsforholdet, opplæringstiltak eller veiledning i alternative karriereveier for arbeidstakeren. Arbeidsgiver må søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd gjennom NAV Arbeidslivssenter.

I enkelte tilfeller er nødvendig å endre arbeidsforholdene for den enkelte og vi bistår i prosessen med å kartlegge hvilke muligheter som finnes. Ofte har arbeidstaker redusert fysisk og psykisk helse som medfører at innværende stilling ikke er forenlig med helsesituasjonen. Veileder ved Arba AS bistår med å se om det er andre arbeidsoppgaver som kan være mer forenlig med helsesituasjonen for arbeidstaker for en kort eller langvarig periode. Målet er å forhindre fravær på arbeidsplassen og øke nærværsprosenten slik at arbeidstaker blir i arbeid. 

Veileder hos Arba AS kartlegger hvilke tilrettelegginger den enkelte har behov for, enten i form av redusert stillingsprosent, tilrettelagte arbeidsoppgaver og oppmøte. Kartleggingen av arbeidsevnen og funksjonsevnene kan utføres på arbeidsplassen, eller ved behov i andre bedrifter som har en samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv.

Ta kontakt med Charlotte Mæhlum, på telefon 926 82 777 om mer informasjon og bestilling av tiltaket.

Ung i jobb

Ungdom utgjør en betydelig gruppe av de som trenger behov for bistand på veien inn i eller tilbake til arbeidslivet eller utdanning.  Arba har et eget team de kaller Ung i Jobb. Deres mandat er å utvikle og drive et tilbud rettet mot ungdom som trenger oppfølging og veiledning mot arbeid og utdanning. Teamet har som hovedoppgave å følge opp ungdommer i tiltak fra NAV, i tillegg til at de bistår ungdommer som kommer til dropp-inn samtale for hjelp. Teamet bidrar til at unge jobbsøkere får praksisplass med mål om lønnet jobb. Overordnet mål er å bidra til at ungdommene ikke blir marginalisert og ekskludert fra arbeidslivet på sikt.

Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE)

Arba Inkludering tilbyr i samarbeid med Solbergtoppen rehabilitering, enhet ved Spesialistsykehuset for epilepsi et yrkesrettet tiltaksløp på 12 uker for personer med aktiv eller passiv epilepsi fra hele landet. Dette gjør den yrkesrettede rehabiliteringen spesialtilpasset for mennesker med epilepsi.

Tiltaksløpet er på 12 uker med temaer innen karriereveileding, CV, søknad, intervjutrening, hvordan finne ledige stillinger og arbeidspraksis. Det er et poeng at dette foregår i trygge omgivelser for deltaker. Hensikten med tilbudet er å avklare arbeidsevne for personer med epilepsi. Målet er å bidra til inkludering i arbeidslivet, arbeidsrettet tiltak eller aktiviteter i hverdagen. Personene bor på Solbergtoppen og tar offentlig transport til temadager og praksissteder. I perioden er det tett dialog mellom Solbergtoppen rehabilitering og veileder ved Arba Inkludering .I den yrkesrettede rehabiliteringen får den enkelte personen et individuelt tilpasset løp og  avklart sin arbeidsevne og arbeidskapasitet under praksisperioden. Målet er å inkludere deltakerne i arbeidslivet, arbeidsrettede tiltak eller aktiviteter i hverdagen.

Blå bestillinger

Målgruppen til blå bestillinger er minoritetsspråklige som har behov for bistand til å få arbeidstrening som kan lede mot lønnet arbeid. Dette kan være å utarbeide en CV, skrive søknad, trene på intervju, eller tilrettelegge arbeidstrening som kan lede mot lønnet arbeid.

Arbeidsrettede tiltak for flyktninger

Arba Inkludering har et samarbeid med Asker og Bærum kommune knyttet til Arbeidsrettede tiltak for flyktninger. Tiltaket er tilbud til de flyktninger i kommunene – både til de som etter en avklaringsperiode viser seg å stå nært arbeidslivet og/eller utdanning, og til de som står lenger unna arbeidslivet og/eller hvor utdanning ikke vurderes hensiktsmessig. Tiltaket tilpasses individuelt til den enkelte flyktning i nært samarbeid med kommunene og i samordning med kommunenes øvrige tilbud til flyktninger.

Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Arba Inkludering bistår med jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige som har behov for bistand til å få arbeidstrening som kan lede mot lønnet arbeid. Temaene i jobbsøkerkursene inneholder arbeidslivskunnskap, jobbsøkerprosess, CV, søknad og arbeidsgivers forventninger til ansatte.
Arba formidling logo

Arba formidling:

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
Epost: firmapost@arba.no

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det. Du kan lese vår cookie-/personvernserklæring her

Dette er Arba inkludering AS:

Følg oss:

Facebook ikon Linked in ikon Instagram ikon

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
E-post: firmapost@arba.no

Personvernerklæring

Arbeid og inkludering
Ringer i vannet
equass
Utviklet av Imaker as